środa, 23 września 2015

Dwie złote litery M i P - czyli siła skojarzeń!


Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak sil­nie naszym życiem kie­rują sko­ja­rze­nia?! Nie?! To na swoim przy­kła­dzie udo­wod­nię, że tak jest.


PIERW­SZA SYTU­ACJA

Zanim przejdę do sedna sprawy, opi­szę pewną sytu­ację. Roz­wią­zy­wa­łam kie­dyś krzy­żówkę, (a co? nawet mi się zda­rzyło!). Tak więc roz­wią­zy­wa­łam i szłam jak przy­sło­wiowa burza.
•Sta­lin
•Hu­ang ho
•Wol­ność
•Ło­dyga
Im bli­żej byłam końca z tym więk­szym try­um­fem wpa­try­wa­łam się w miej­sce na hasło. Nie wiem dla­czego, ale od początku byłam prze­ko­nana, że odpo­wiedź będzie się skła­dała z dwóch słów. Wręcz z dziką satys­fak­cją wypeł­nia­łam kolejne pola i kiedy prze­czy­ta­łam odpo­wiedź stwier­dzi­łam, że to jakaś wie­rutna bzdura!
– Zobacz mężu. Roz­wią­za­łam krzy­żówkę, ale hasło to jakaś głu­pota!
– Tak, a co Ci wyszło?
– ŁABĘ­DZIA RNIA
– Dobrze Ci wyszło, bo to ŁABĘ­DZIARNIA!
Trzeba było zoba­czyć moją minę!

DRUGA SYTU­ACJA

Mia­łam Ci ja kie­dyś brzyd­kie, czarne, skó­rzane tor­bisz­cze. Dla­tego posta­no­wi­łam coś z tym zro­bić, a że posia­da­łam dwie meta­lowe złote naklejki o kształ­cie dużej litery M i P. To wła­śnie one odtąd okra­szały przód torebki. Mój mąż kiedy pierw­szy raz zoba­czył torbę po zmia­nach, powie­dział… – O! M i P – Mili­tary Police!! … Podo­bał mi się ten nie­ocze­ki­wany awans mojej torby. Cho­dzi­łam z dum­nie wypiętą pier­sią, bły­ska­jąc ludziom po oczach zło­tym napi­sem. Sie­lanka pew­nie by trwała dłu­żej, gdyby nie pewien incy­dent. Był piękny sło­neczny dzień. I wła­śnie przecho­dzi­łam koło szkoły pod­sta­wo­wej. Mia­łam pecha, bo z budynku aku­rat wycho­dziła grupa dzieci. Dla­tego sta­nę­łam z boku by prze­pu­ścić roz­wrzesz­czane tała­taj­stwo. Dwie dziew­czynki jak na złość to wła­śnie mną się zain­te­re­so­wały, a wła­ści­wie moją torbą. Jedna wydała jęk ze swo­ich ust i pra­wie z nabożną czcią krzyk­nęła do dru­giej – Patrz, patrz! M i P! – Maryja Panna!!!

Od tej pory, po mojej tor­bie słuch zagi­nął.

Pozdra­wiam

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Zapraszam do rozmowy ze mną przez komentarze. Będzie mi miło, jak dołączysz do dyskusji.

Obraźliwe teksty, jak i jego właściciela od razu wywalę.

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka