wtorek, 29 września 2015

Jak przeciętny Kowalski wygląda podczas oglądania horroru?

 
Jak ja kocham hor­rory. Są dla mnie wielką odskocz­nią od real­nego świata, które czę­sto jest strasz­niej­sze, niż naj­lep­szy z moich fil­mów.


Początki jed­nak nie były dla mnie takie pro­ste. Dla­tego pozwolę sobie tutaj przy­to­czyć kilka cha­rak­te­ry­stycz­nych cech, którymi się wyróżnia prze­cięt­ny, począt­ku­ją­cy adept tych jakże łatwych w odbio­rze fil­mów.

  • Pod­koł­der­nik wyłu­pia­sty – Nie­po­zorna z wyglądu koł­dra, może stać się orę­żem w naszych dło­niach. Wystar­czy pod­czas strasz­nej sceny zarzu­cić ją na głowę i od razu hor­ror wydaje się łagod­niej­szy. Nie­stety puchowa szmata nie pomaga na wytrzesz­cza­nie oczu, bo prze­cież uszy sły­szą co się dzieje na ekra­nie, co nas pro­wa­dzi do kolej­nego pod­punktu
  • Głu­chus śle­po­tus – To dziwna osoba. Cechuje się zaty­ka­niem uszu i sil­nym zamy­ka­niem oczu, któ­rych nawet lewa­rek nie podnie­sie. Tak się zaraza boi
  • Pod­cza­szy – Pod­cza­szy, dobry czło­wiek. I zawsze w odpo­wied­niej chwili się ulat­nia. Jed­nak przed­tem zdąży się zapy­tać, czy ktoś nie chce nic do picia.
  • Pal­co­obronny – Praw­dziwy twar­dziel wśród twar­dzieli. Dla­czego? Znajdź­cie mi innego tak odważ­nego, który zakry­wa­jąc oczy pal­cami, obroni się przed demo­nami? Pro­szę, a ten potrafi!
  • Sto­po­lubny – To bar­dzo zadbany osobnik. W tele­wi­zji jakaś zarzy­nana osoba drze mordę, a on, lub ona w tym momen­cie potra­fią patrzeć tylko na swoje stopy i myśleć – kto mi tak spier­ni­czył pedi­cure?!
  • Odźwierny – Pod­czas naj­strasz­niej­szych scen mówi, że sły­szy dźwięk dzwonka. Jed­nak nie można tej per­so­nie odmó­wić odwagi, bo kto wie czy za tymi drzwiami nie stoi to, co przed chwilą pałętało się na ekra­nie tele­wi­zora?
  • Upier­dus pospo­lity – Cechy cha­rak­te­ry­styczne! cią­głe pokrzy­ki­wa­nie – Idzie już?! Idzie już?! Idzie już?!


To taka krótka lista, lecz dobrze odzwier­cie­dla­jąca cechy począt­ku­ją­cego fana hor­rorów. Mogę Was pocie­szyć. Kiedy przej­dzie­cie przez wszyst­kie wcie­le­nia, a ja prze­szłam. Będzie­cie się mogli do woli delek­to­wać tymi naj­lep­szymi hor­rorami, a wiedź­cie jest na co cze­kać.

Ps. U góry moja skromna pro­duk­cja fil­mowa. Dla­tego ochy i achy mile widziane w komen­ta­rzach: )

Pozdra­wiam

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Zapraszam do rozmowy ze mną przez komentarze. Będzie mi miło, jak dołączysz do dyskusji.

Obraźliwe teksty, jak i jego właściciela od razu wywalę.

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka