czwartek, 17 września 2015

Niewygodne słowa


Jak już kiedyś wspomniałam. Cza­sem zda­rza mi się myśleć. I to wła­śnie w tym nowych wybit­nie dla mnie trud­nych chwi­lach. Nacho­dzą mój umysł świa­tłe myśli. Owo­cem ostat­nich prze­my­śleń będzie tekst o nie­wy­god­nych sło­wach. Tak więc do dzieła.


Jak te mrówki jeste­śmy czę­ścią więk­szego orga­ni­zmu. Codzien­nie wyko­nu­jemy po kilka tele­fo­nów, roz­ma­wiamy ze swo­imi wir­tu­al­nymi zna­jo­mymi. Pona­bi­jamy się z poli­ty­ków. Poko­men­tu­jemy infor­ma­cję typu: „Serena Wil­liams lubi pod­kre­ślać kształty. Czy majtki z frędz­lami to dobry wybór?”. Swoją drogą cały dzień będę miała o czym myśleć! Zostawmy gacie teni­sistki i przejdźmy do sedna sprawy. Lubimy dzie­lić się na obozy. Tego sza­nu­jemy, a innego nie. I choć czę­sto oso­bi­ście nie znamy naszego ide­ału, to flaki byśmy sobie dali wypruć za próbę jego szka­lo­wa­nia. Co jed­nak gdy „szka­lu­jący” zrobi to nie­świa­do­mie? Po pro­stu używa nie­win­nych słów, które w danej chwili mogą się dla niego stać gwo­ździem do trumny! No to zaczy­namy:

OFI­CJALNY SPIS NIE­WY­GOD­NYCH SŁÓW

  • POPis – Myślę, że to obec­nie naj­strasz­niej­sze słowo w pol­skim słow­niku. Chyba nawet dziecku nie trzeba tłu­ma­czyć dla­czego. Dwie par­tie, które na swój widok dostają kon­wul­sji, razem! Nie to słowo, trzeba koniecz­nie wykre­ślić! I niech mi się tu nikt nie waży popi­sy­wać!
  • Kaczor Donald – Te dwa słowa razem się wza­jem­nie wyklu­czają. Pro­po­nuję zamiast nich Myszkę Miki, lepiej się koja­rzy.
  • Wyszło Szy­dło z worka – Niech z tego worka sobie wyłazi co chce, ale na boga! To nie może być Szy­dło!
  • Kopacz – I po co dzia­dowi ta łopata? Gra­bie też są ładne. Zresztą u nas już wszystko prze­ko­pali Ci od zło­tego pociągu. To po co się męczyć, a jest co gra­bić!
  • Dudy – A graj sobie na czym chcesz, nawet na fujarce! ale od Dudów, tzn. Dud się odczep!

To taka krótka, ale dosyć pod­ręczna lista nie­wy­god­nych słów. Za pomoc nie musi­cie dzię­ko­wać. Jakby Wam przy­szły do głowy inne beze­ceń­stwa. Dopisz­cie je w komen­ta­rzach, a ja je umieszczę w wielkim słowniku. Niech moc będzie z Wami.

Pozdra­wiam

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Zapraszam do rozmowy ze mną przez komentarze. Będzie mi miło, jak dołączysz do dyskusji.

Obraźliwe teksty, jak i jego właściciela od razu wywalę.

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka