piątek, 2 października 2015

Kto czyta Blogera?


Kiedy cztery lata temu zakła­da­łam mój pierw­szy blog. Nie zasta­na­wia­łam się nad tym pyta­niem. W swoim małym światku byli­śmy jak jedna wielka rodzina. Nie inte­re­so­wało mnie, czy jestem Blo­ge­rem, wier­szo­kletą, lub gry­zi­piór­kiem. Pyta­nie, które wisiało sobie gdzieś w powie­trzu nie­ru­szane. Nagle spa­dło z impe­tem na moją łepe­tynę. No wła­śnie moi dro­dzy! Kto czyta Blo­gera?


  • Nikt – I to jest prawda. Na początku rów­nie dobrze możesz pisać do ściany, lub do szu­flady. Na to samo wyj­dzie! Jeżeli wujek Google nie jest Twoją rodziną. To zapo­mnij o super­a­śnym pozy­cjo­no­wa­niu swo­jej strony.
  • Zna­jomi i rodzina – Bar­dzo pomocne insty­tu­cje. Pie­przysz głodne kawałki i wypi­sujesz bania­luki typu „10 rad jak wku­rzyć innego Blo­gera” Dla­tego faj­nie by było, gdyby ktoś chciał to prze­czy­tać. Oczy­wi­ście poza wku­rzo­nymi Blo­gerami!
  • Towa­rzy­stwo wza­jem­nej ado­ra­cji – Spo­koj­nie! nie uno­ście się. Ja też w tym uczest­ni­czę. Lubię kiedy zaglą­dają do mnie inni Blo­ge­rzy. I ja też chęt­nie ich odwie­dzam. Jed­nak, czy tylko o to Wam cho­dzi w blo­go­wa­niu?
  • Paso­żyt – Tro­chę zwalę od tego, tro­chę od tam­tego i na nowy post mam mate­riał kolego! Nie­stety, wielu Ci u nas takich, że tak po szla­checku zacy­tuję.
  • Wróg – Cicha gadzina, która Ci źle życzy. Nie masz na to wpływu, kto do Cie­bie zagląda. Jed­nak możesz jej dopiec tym, że Twój blog będzie sobie coraz lepiej radził. Jak to wku­rza!: )
  • Zwy­kły czy­tel­nik – I to jest ta wisienka na tor­cie. Ta super­nowa na fir­ma­men­cie blo­go­wa­nia. Ktoś kto przycho­dzi do nas z zewnątrz. I naprawdę inte­re­suje go, co mamy do powie­dze­nia!


Tak to już jest. Czy­tel­nik przycho­dzi i odcho­dzi. Jed­nak wie­cie kto jest Waszym naj­waż­niej­szym czy­tel­nikiem? Wy sami, bo bez Waszej apro­baty ni­gdy nie wci­śnie­cie OPU­BLI­KUJ!


Pozdra­wiam

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Zapraszam do rozmowy ze mną przez komentarze. Będzie mi miło, jak dołączysz do dyskusji.

Obraźliwe teksty, jak i jego właściciela od razu wywalę.

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka