Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony Mam do Powiedzenia

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.

Polityka prywatności i plików cookies strony: mamdopowiedzenia.com

Polityka prywatności i plików cookies, którą teraz czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej: mamdopowiedzenia.com

§1 Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Dorota Wójcik e-mail:
  mamdopowiedzenia.blogsp@gmail.com
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.
 • Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
§2 Postanowienia ogólne

Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

  • W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.

  • Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.

§3 Dane osobowe
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony – poprzez dostępne na niej formularze: formularz dodawania komentarzy.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu – i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób.
 • Administrator korzysta z serwisu Gmail.com
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
§4 Zakres zbieranych danych
 • Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 • Administrator nie udostępnia danych Czytelników Serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.

§5 Sposób przetwarzania danych
 • Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 • Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.
 • Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie.
 • Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 • Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych. 
 
§6 Pliki cookies
 • Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
 • Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
§7 Obowiązki Czytelnika
 • Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
§ 8 Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony;
§9 Logi serwera
 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§10 Postanowienia końcowe
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
Copyright © 2016 Mam do powiedzenia , Blogger